last (15 of meer gevonden)

Dutch aangifte bij aangiftebelastingen / belastingsaangifte French déclaration

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - opgave van vermogen en inkomsten teneinde de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastbaar bedrag / zuivere inkomsten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - inkomsten na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting. Bijv. op inkomen, vermogen of schenkingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastbaar inkomen French revenu imposable

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - het inkomen dat uit dienstbetrekking of onderneming is verworven en waarop de fiscus belasting heft. Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.
Deel deze pagina met:      
Dutch Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) French taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - belasting op het verbruik van goederen en diensten
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingaangifte / aangifte French déclaration d'impôts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - opgave aan de belastingdienst van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen. Voor particulieren is de ~ jaarlijks op basis van een aangifteformulier dat de belastingdienst toestuurt en dat ingevuld moet worden. Dit kan ook via internet.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingaanslag French imposition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - definitieve vaststelling door de belastingadministratie van de belastingschuld
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingen French impôts

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch bewijslast French la charge de la preuve

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - verplichting om stellingen te bewijzen. De ~ rust in beginsel bij diegene die zich op de rechtsgevolgen van zijn ten processe aangevoerde stellingen beroept.
Deel deze pagina met:      
Dutch fiscaal recht / belastingrecht French le droit fiscal / le droit fiscal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - geheel van rechtsregels over het heffen en innen van belastingen, met name de verplichte financiële bijdrage die de overheid aan de burgers oplegt; (bij uitbreiding) vakgebied die het geheel van die rechtsregels bestudeert;
vakgebied dat de regels omvat betreffende de verplichte bijdrage die burgers aan de overheid moeten betalen, zoals de grondslag voor de belastingen, het tarief, de verminderingen en vrijstellingen, de wijze van inning en betaling enz..
Deel deze pagina met:      
Dutch fiscus / belastingdienst French le fisc / le fisc

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ heeft een speciaal voorrecht met betrekking tot bepaalde roerende zaken welke eigendom zijn van derden en die aanwezig zijn op de bodem van de schuldenaar. Ook wanneer deze goederen geen eigendom zijn van de schuldenaar worden deze namelijk toch beschouwd als activa waarop de fiscus verhaal kan halen. Zelfs onder eigendomsvoorbehoud aan de schuldenaar geleverde goederen kunnen, wanneer ze aanwezig zijn op terrein van de schuldenaar, worden verkocht door de ~. De voorraden, mits eigendom van derden, zijn uitgezonderd van deze regeling.
Deel deze pagina met:      
Dutch formele belasting French l'impôt formel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - of formeel belastingrecht. Formele procedures ter realisatie van de belastingheffing. bijv. aangifteplichten, oplegging van aanslagen, fiscaal boekenonderzoek, overige informatieverplichtingen, de rechtsgang bij de belastingrechter, fiscaal strafrecht en invordering van belastingschulden.
Deel deze pagina met:      
Dutch geluidsoverlast French la nuissance sonore

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burenrecht - hinder en schade als gevolg van lawaai.
Deel deze pagina met:      
Dutch gemandateerde / lasthebber French le mandataire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - persoon die wordt belast met het stellen van een rechtshandeling in naam en voor rekening van een ander (de mandataris of lastgever).
Deel deze pagina met:      
Dutch inkomstenbelasting (IB) French l'impôt sur le revenu (IB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - belasting die de fiscus bij particulieren heft op hun verworven inkomsten uit arbeid, aandelen (dividend) en gewonnen prijzen.
Deel deze pagina met:      
Dutch integraal herhaald en ingelast French l'intégrale répétée et insérée

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

advocatuur - vaak door advocaten gebruikte formule in conclusies, om elders geschreven informatie deel uit te laten maken van het onderhavige stuk. Bijv. "hetgeen in conventie wordt gesteld, dient hier in reconventie ~ te worden beschouwd."
Deel deze pagina met:      
...