bezit (9 gevonden)

Dutch bezetting ter bede / precair bezit French occupation précaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - De faculteit die aan iemand wordt verleend tot wederopzegging en dit bij contract of bij eenzijdige rechtshandeling.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezit / bezitten / bezat French possession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het houden of het genieten van een zaak die wij in onze macht hebben of van een recht dat wij uitoefenen, hetzij in persoon, hetzij door een ander die in onze naam de zaak in zijn macht heeft of het recht uitoefent.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezit van staat French possession d'état

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familierecht - toestand waarbij men zich met betrekking tot een onderdeel van zijn staat (afstamming, nationaliteit) gedraagt alsof men deze staat heeft en dit door anderen ook zo wordt aanvaard. Indien A zich gedraagt als kind van X en deze laatste ook in het rechtsverkeer optreedt als vader van A, dan kan men spreken van bezit van staat.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitloos pandrecht French gage sans dépossession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft.
Deel deze pagina met:      
Dutch bezitter te goeder trouw French le possesseur de bonne foi

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - persoon die zich als rechthebbende op een zaak beschouwt en zich ook redelijkerwijze als zodanig mocht beschouwen.
Deel deze pagina met:      
Dutch buitenbezitstelling French dépossession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het buiten de feitelijke macht van de gerechtigde brengen of geraken van een zaak; meestal gebruikt in verband met effecten aan toonder, wisselbrieven, enz. Artikel 86 van het Wetboek van Koophandel bepaalt zo onder de titel 'betaling van vermiste wisselbrieven': 'In geval van onvrijwillige en toevallige ~ van een niet geaccepteerde wisselbrief, kan degene aan wie hij toebehoort de betaling ervan vervolgen op een tweede, derde, vierde exemplaar, enz.'
Deel deze pagina met:      
Dutch middellijk bezit French la possession médiate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - een persoon bezit een zaak door middel van een ander die die zaak voor hem houdt.
Deel deze pagina met:      
Dutch onmiddellijk bezit French la possession immédiate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - een persoon bezit een zaak door het feitelijk in zijn macht te hebben, dus zonder dat een ander het voor hem houdt.
Deel deze pagina met:      
Dutch voorlopige inbezitstelling French possession provisoire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - na een vonnis waarbij de verklaring van afwezigheid is uitgesproken kunnen de vermoedelijke erfgenamen onder bepaalde voorwaarden de goederen van de afwezige verkrijgen. Deze verkrijgen is voorlopig en onderworpen aan bepaalde vormvoorschriften.
Deel deze pagina met: