bevoegdheid (14 gevonden)

Dutch afwending van bevoegdheid / machtsafwending French détournement de pouvoir

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - het gebruik van een bestuurlijke overheid van haar bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze werd toegekend. Bijv. als een gemeentelijke overheid een concessie toekent, niet omdat dit in het belang van de gemeente is, maar om een privaat belang te dienen, dan is er sprake van ~. Bestuurlijke beslissingen kunnen wegens ~ vernietigd worden door de Raad van State. Zie: art 14 Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.
Deel deze pagina met:      
Dutch beschikkingsbevoegdheid French compétence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het recht om over een zaak te mogen beschikken. Men moet over een zaak beschikken om het te kunnen vervreemden bezwaren.
Deel deze pagina met:      
Dutch bevoegdheid French compétence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als ze voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend.
Deel deze pagina met:      
Dutch bevoegdheidsbeding French clause de compétence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - beding in een overeenkomst waarbij partijen bepalen dat geschillen over de overeenkomst voorgelegd worden aan een bepaalde rechtbank, bijv. de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de verkoper gevestigd is,
Deel deze pagina met:      
Dutch bevoegdheidsdelegatie / delegeren van bevoegdheid French la délégation de compétence / déléguer de compétence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het overdragen van een bevoegdheid door een hoger overheidsorgaan aan een lager overheidsorgaan.
Deel deze pagina met:      
Dutch discretionaire bevoegdheid French la compétence discrétionnaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bevoegdheid die binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht kan worden uitgeoefend.
Deel deze pagina met:      
Dutch gebonden bevoegdheid French la compétence liée

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bevoegdheid van een persoon of instelling waarbij zo goed als geen beoordelingsvrijheid overblijft.
Deel deze pagina met:      
Dutch materiële bevoegdheid / volstrekte bevoegdheid / attributieve bevoegdheid French compétence matérielle

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan bij welke rechtbank een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Dit gebeurt op basis van het onderwerp (bijv. voor woninghuurgeschillen is de vrederechter bevoegd), de waarde (onder de 1860 euro is in beginsel ook de vrederechter bevoegd) of in bepaalde gevallen de spoedeisendheid (dan is de voorzitter van de rechtbank bevoegd).
Deel deze pagina met:      
Dutch ontzegging rijbevoegdheid French retrait du permis de conduire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straf dat een persoon gedurende een door de rechter vastgestelde termijn geen motorvoertuigen mag besturen. Bijv. omdat die persoon gereden heeft onder invloed van alcohol of een andere ernstige verkeersfout heeft gemaakt.
Deel deze pagina met:      
Dutch specificatiebevoegdheid verkoper French compétence de spécification vendeur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - bevoegdheid van de verkoper om met inachtneming van de bekende behoeften van de koper maat en vorm van een zaak zelf te bepalen, als de koper die niet zelf aangeeft.
Deel deze pagina met:      
Dutch tekenbevoegdheid French compétence de signer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - bevoegd zijn om te ondertekenen; (bij uitbreiding) voldoende gevolmachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten.
Deel deze pagina met:      
Dutch territoriale bevoegdheid French la compétence territoriale

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt de rechter in wiens ambtsgebied de verweerder woont.
Deel deze pagina met:      
Dutch vertegenwoordigingsbevoegdheid French compétence de représentation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

handelsrecht - bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Deel deze pagina met:      
Dutch weigeringsbevoegdheid French la compétence de refus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

merkenrecht - bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau om een gedeponeerd merk te weigeren. Bijv. als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, tot misleiding kan leiden of in strijd is met de goede zeden of openbare orde.
Deel deze pagina met: