BE
BE

Hulp bij Zoeken

  • Typ in het zoekvenster rechtsboven een woord of gedeelte daarvan.
  • Typ letters zonder accenten.
  • Gebruik enkelvoud.
  • Sommige termen zijn gescheiden met een slash (/). Rechts van de slash kunnen staan: synoniemen, meervoud of enkelvoud en vervoegingen.
  • Tussen haakjes staat de gebruikelijke afkorting.
  • Bij een tilde (~) dient de verklaarde term als zelfstandig naamwoord of vervoegd te worden gelezen.

Pictogrammen

hierarchische verhoudingHiërarchische verhouding. De term is van hogere of lagere orde of de volgende schakel in een juridische reeks. Bijv. Officier van Justitie hierarchische verhouding Hulpofficier van Justitie.
onderdeelOnderdeel of familie. Het woord is onderdeel van het verklaarde woord of stamt daar (rechtstreeks) van af. Bijv. contract onderdeel clausule.
tegenstellingTegenstelling. Het woord heeft een (min of meer) tegengestelde betekenis. Bijv. raadsman tegenstelling Officier van Justitie.
niet gelijk aanIs niet gelijk aan. Het woord lijkt auditief, visueel of begripsmatig op het verklaarde woord en kan daarmee worden verward. Bijv. raadsman niet gelijk aan raadsheer.
nadere verklaringOverige categorie van gerelateerde termen. Bijv. verdachte nadere verklaring raadsman.
WetWet- en regelgeving waarin de term wordt gedefinieerd of in gebruikeljke context wordt geplaatst.
rechtspraakUitspraak waarnaar de term verwijst of uitspraak waarin de term wordt gedefinieerd of in gebruikelijke context wordt geplaatst.
overige informatieVindplaats van nadere informatie.Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"