BE
BE
  U zocht naar: vordering

  Verklaring:

  actio pauliana / Pauliaanse vordering: Fr.: action paulienne: faillissementsrecht - rechtsvordering door een schuldeiser of curator om bepaalde rechtshandelingen die de schuldenaar heeft gesteld met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers, niet tegenwerpelijk te laten verklaren. Bijv. A heeft een schuldvordering van 100.000 euro ten aanzien van B; op een bepaald moment verkoopt B zijn auto die 150.000 euro waard is voor 25.000 euro aan C; A zal eventueel een ~ kunnen instellen zodat die verkoop hem niet tegenstelbaar wordt verklaard en hij beslag kan laten leggen op de wagen.

  cessie / overdracht van schuldvordering: Fr.: cession de créance: verbintenissenrecht - overdracht van een schuldvordering door de oorspronkelijke schuldeiser (de cedent) aan een derde (de cessionaris). Een ~ kan in België in principe vormvrij gebeuren.

  eis / vordering: Fr.: la demande: gerechtelijk recht - vordering of claim die de eisende partij bij de rechtbank indient en waarvoor een rechtszaak ingeleid wordt, in tegenstelling tot de tegeneis die de gedaagde kan instellen (de eis in reconventie)

  eis in reconventie / tegenvordering / reconventionele eis : Fr.: la demande reconventionelle: burgerlijk procesrecht - vordering die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken

  incidentele vordering: Fr.: la créance occasionnelle: burgerlijk procesrecht - eis die leidt tot een incident, d.w.z. een tussengeschil, bijv. ~ tot voeging.

  invordering: Fr.: recouvrement d'impôt: fiscaal recht - door de fiscus opeisbaar stellen van de belasting, door de belastingaanslag te registreren en de belastingplichtige op te dragen te betalen; opeising, eventueel met vervolging, van de belasting als de belastingplichtige niet betaalt. In het proces van heffen en innen van belastingen komt de ~ na de heffing (het berekenen van de verschuldigde belasting) en voor de eigenlijke inning ervan

  latente vordering: Fr.: la créance latente: aansprakelijkheidsrecht - reële claim die in of buiten rechte nog niet is gevorderd, maar als een als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

  lijst van schuldvorderingen: Fr.: la liste des créances: faillissementsrecht - een bewindvoerder of een curator nodigt de crediteuren uit hun vorderingen bij j hem in te dienen. Daarbij moet worden vermeld of men zekerheden heeft dan wel over een preferentie beschikt. Deze vorderingen worden door de curator/bewindvoerder geplaatst op een lijst. Dit is nodig in het kader van de stemming bij de surseance voor het verlenen van de definitieve surseance of met betrekking tot een aan te bieden akkoord aan de schuldeisers, dan wel met betrekking tot de verificatie van schuldvorderingen en de verdeling van de aanwezige gelden. Alleen de crediteuren die daadwerkelijk hun vorderingen hebben ingediend en welke op de lijst van schuldvorderingen worden opgenomen, kunnen hun rechten doen gelden en aanspraak maken op een uitkering.

  minnelijke schikking / verval van de strafvordering tegen de betaling van een geldsom: Fr.: la transaction: strafrecht - voorstel waarbij de procureur des Konings een verdachte van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van hoogstens 5 jaar, aanbiedt een bepaald bedrag te betalen. Als de verdachte daarop ingaat, vervalt de strafvordering en kan hij voor dit feit niet meer terechtstaan.

  ontnemingsvordering: strafrecht - vordering van het openbaar ministerie om tijdens of na een strafproces het financiële voordeel te ontnemen dat een persoon heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit.

  overdracht van schuldvordering / cessie: Fr.: cession de créance: verbintenissenrecht - het overdragen van een schuldvordering waardoor de schuldenaar aan een nieuwe schuldeiser dient te betalen.

  pandrecht op vordering : pand- en hypotheekrecht - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen.

  pauliaanse vordering: schuldeisers kunnen in eigen naam opkomen tegen handelingen die hun schuldenaar heeft verricht met bedriegelijke benadeling van hun rechten. Wanneer de schuldenaar een contract heeft gesloten met een derde met bedriegelijke benadeling van de rechten van zijn schuldeiser, is dit contract tussen de schuldenaar en de derde niet tegenstelbaar aan de schuldeiser. Er moet dan wel voldaan worden aan vier voorwaarden: 1. de bedriegelijke rechtshandeling vindt plaats na het afsluiten van de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar; 2.de schuldeiser is benadeeld door een verarming van het vermogen van de schuldenaar; 3. het bedrog van de schuldenaar; 4. de derde wist of kon op de hoogte geweest zijn van het bedrog.

  provisionele eis / provisionele vordering: Fr.: une demande provisoire: burgerlijk procesrecht - voorlopige vordering; bij dagvaarding of conclusie te stellen vordering dat de rechter een voorlopige voorziening treft. Een ~ wordt bijvoorbeeld geformuleerd als de juiste schade na een ongeval nog niet kon worden vastgesteld.

  rechtstreekse vordering: Fr.: l'action directe: rechtswetenschap - door de wet verleende vordering van een schuldeiser tegen een schuldenaar van zijn schuldenaar.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"