BE
BE
  U zocht naar: veroordeling

  Verklaring:

  kostenveroordeling getuige: Fr.: la condamnation de frais témoin: burgerlijk procesrecht - Een niet verschenen getuige of een getuige die weigert de eed of de belofte af te legen kan worden veroordeeld tot vergoeding van de vergeefs aangewende kosten, onverlet de aansprakelijkheid tot volledige schadevergoeding.

  proceskostenveroordeling: Fr.: la condamnation aux dépens: burgerlijk procesrecht - bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een procureur en griffierechten. Bij een ~ wordt het salaris van de procureur begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte (genormeerde) werkzaamheden en van het belang van de zaak. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn worden zij in beginsel door de gerechten gevolgd.

  veroordelen / veroordeling: Fr.: condamner / la condamnation: burgerlijk recht - hetgeen waartoe de verliezende partij in een gerechtelijke procedure wordt verplicht (veroordeeld), meestal moet hij iets doen (bijv. betalen) of nalaten (bijv. niet meer beledigen).

  veroordelen / veroordeling: Fr.: condamner / la condamnation: strafrecht - oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, dan spreekt hij een ~ uit. Een ~ moet gemotiveerd zijn.

  veroordeling met uitstel / voorwaardelijke veroordeling / voorwaardelijke straf : Fr.: comdamnation conditionnelle: strafrecht - veroordeling waarbij de rechter bepaalt dat de opgelegde straf gedurende een proefperiode van 1 tot 5 jaar, geheel of gedeeltelijk niet ten uitvoer zal worden gelegd als de veroordeelde zich houdt aan de hem gestelde voorwaarden. Uitstel van de strafuitvoering is een gunst die door de rechter wordt toegestaan aan personen met een gering gerechtelijk verleden die worden vervolgd wegens niet te ernstige feiten.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"