BE
BE
  U zocht naar: verdrag

  Verklaring:

  bilateraal verdrag: Fr.: traité bilatéral: internationaal publiekrecht - overeenkomst die tussen twee staten is gesloten.

  EEG-executieverdrag (EEX): executierecht - Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap.

  Europees Octrooiverdrag (EOV): Fr.: La Convention sur le Brevet européen: octrooirecht - verdrag van 7 oktober 1977 inzake de verlening van Europese octrooien en de instelling van het Europees Octrooibureau.

  Europees uitleveringsverdrag (EUv): Fr.: La Convention européenne d'Extradition: internationaal strafrecht - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten of veroordeelden, tot stand gekomen in het kader van de Raad van Europa.

  Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM): Fr.: La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : mensenrechten - Verdrag van Rome, 4 november 1950, waarin de rechten en vrijheden van de mens zijn bepaald en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt ingesteld. De belangrijkste rechten en vrijheden zijn: recht op leven, vrijheid, veiligheid, eerlijk proces, verbod van foltering, slavernij en dwangarbeid, geen straf zonder daaraan ten grondslag liggende wet, recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven, vrijheid van gedachte, godsdienst, meningsuiting en vergadering, het recht om te huwen, verbod op discriminatie en op misbruik van recht.

  gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV): octrooirecht - verdrag van Luxemburg van 1975 dat later, in 1989, als Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien werd gesloten. In de bijlage bij het ~ is een geschillenprotocol opgenomen op basis waarvan octrooigeschillen kunnen worden beslecht. Sinds 2000 worden het ~ en het Akkoord herzien.

  Haags betekeningsverdrag (HBv): Fr.: Le traité de signification de La Haye (HBv): internationaal privaatrecht - Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken. De bijlage bij het ~ bevat een modelaanvraag om in het buitenland te kunnen betekenen.

  Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO): Fr.: Le traité international en matière des droits de citoyen et des droits politiques (BUPO): mensenrechten - verdrag van New York, 19 december 1966, waarin omstandigheden worden geschapen waarin ieder persoon zijn burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen. Het ~ is een aanvulling op de Universele Verklaring van de Mens. Bijv. verbod op genocide, geen doodstraf voor jeugdigen, verbod op slavernij en dwangarbeid.

  internationale verdragen: Fr.: les traités internationaux: internationaal publiekrecht - verdragen gesloten tussen meerdere staten.

  multilateraal verdrag: Fr.: le traité multilatéral: internationaal publiekrecht - overeenkomst of overeenkomst die tussen twee of meerdere staten is gesloten.

  verdrag: Fr.: traité: internationaal publiekrecht - overeenkomst tussen staten.

  Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag / Verdrag van Maastricht): Fr.: traité concernant l'Union européenne (traité de l'UE / Le traité de maastricht): Europees recht - verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 waarbij de Europese Unie is opgericht als nieuwe etappe in de Europese eenwording. Het ~ bevat bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en inzake nauwere samenwerking.

  Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR): Fr.: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).: verkeersrecht - verdrag van Genève, 19 mei 1956 met o.a. bepalingen over de vervoersovereenkomst, vrachtbrief, aansprakelijkheidskwesties en vorderingen bij verlies of beschadiging van de vervoerde zaken.

  Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag): Fr.: traité instituant la communauté européenne (Traité de la CEE): Europees recht - verdrag van Rome, 25 maart 1957 waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht. In het ~ werden o.a. een Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank (ECB) opgericht en het vrije verkeer van personen en goederen vastgesteld. Het ~ bevat ook regels betreffende mededinging (antikartelwetgeving). Ingevolge het Verdrag van Maastricht werd het EEG-verdrag in belangrijke mate herzien, onder meer door invoering van bepalingen inzake de Economische en Monetaire Unie en verviel per 1 november 1993 de toevoeging 'Economische' voor 'Gemeenschap'.

  Verdrag van Nice: Fr.: traité de Nice: Europees recht - voluit: Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (2001/C 80/01).

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"