verdrag (15 of meer gevonden)

Dutch bilateraal verdrag French traité bilatéral

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - overeenkomst die tussen twee staten is gesloten.
Deel deze pagina met:      
Dutch EEG-executieverdrag (EEX)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

executierecht - Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch Europees Octrooiverdrag (EOV) French La Convention sur le Brevet européen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

octrooirecht - verdrag van 7 oktober 1977 inzake de verlening van Europese octrooien en de instelling van het Europees Octrooibureau.
Deel deze pagina met:      
Dutch Europees uitleveringsverdrag (EUv) French La Convention européenne d'Extradition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal strafrecht - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten of veroordeelden, tot stand gekomen in het kader van de Raad van Europa.
Deel deze pagina met:      
Dutch Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) French La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

mensenrechten - Verdrag van Rome, 4 november 1950, waarin de rechten en vrijheden van de mens zijn bepaald en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt ingesteld. De belangrijkste rechten en vrijheden zijn: recht op leven, vrijheid, veiligheid, eerlijk proces, verbod van foltering, slavernij en dwangarbeid, geen straf zonder daaraan ten grondslag liggende wet, recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven, vrijheid van gedachte, godsdienst, meningsuiting en vergadering, het recht om te huwen, verbod op discriminatie en op misbruik van recht.
Deel deze pagina met:      
Dutch gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

octrooirecht - verdrag van Luxemburg van 1975 dat later, in 1989, als Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien werd gesloten. In de bijlage bij het ~ is een geschillenprotocol opgenomen op basis waarvan octrooigeschillen kunnen worden beslecht. Sinds 2000 worden het ~ en het Akkoord herzien.
Deel deze pagina met:      
Dutch Haags betekeningsverdrag (HBv) French Le traité de signification de La Haye (HBv)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal privaatrecht - Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken. De bijlage bij het ~ bevat een modelaanvraag om in het buitenland te kunnen betekenen.
Deel deze pagina met:      
Dutch Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) French Le traité international en matière des droits de citoyen et des droits politiques (BUPO)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

mensenrechten - verdrag van New York, 19 december 1966, waarin omstandigheden worden geschapen waarin ieder persoon zijn burgerrechten, politieke, economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen. Het ~ is een aanvulling op de Universele Verklaring van de Mens. Bijv. verbod op genocide, geen doodstraf voor jeugdigen, verbod op slavernij en dwangarbeid.
Deel deze pagina met:      
Dutch internationale verdragen French les traités internationaux

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - verdragen gesloten tussen meerdere staten.
Deel deze pagina met:      
Dutch multilateraal verdrag French le traité multilatéral

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - overeenkomst of overeenkomst die tussen twee of meerdere staten is gesloten.
Deel deze pagina met:      
Dutch verdrag French traité

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - overeenkomst tussen staten.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-verdrag / Verdrag van Maastricht) French traité concernant l'Union européenne (traité de l'UE / Le traité de maastricht)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - verdrag gesloten te Maastricht op 7 februari 1992 waarbij de Europese Unie is opgericht als nieuwe etappe in de Europese eenwording. Het ~ bevat bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en inzake nauwere samenwerking.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) French Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verkeersrecht - verdrag van Genève, 19 mei 1956 met o.a. bepalingen over de vervoersovereenkomst, vrachtbrief, aansprakelijkheidskwesties en vorderingen bij verlies of beschadiging van de vervoerde zaken.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) French traité instituant la communauté européenne (Traité de la CEE)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - verdrag van Rome, 25 maart 1957 waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht. In het ~ werden o.a. een Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank (ECB) opgericht en het vrije verkeer van personen en goederen vastgesteld. Het ~ bevat ook regels betreffende mededinging (antikartelwetgeving). Ingevolge het Verdrag van Maastricht werd het EEG-verdrag in belangrijke mate herzien, onder meer door invoering van bepalingen inzake de Economische en Monetaire Unie en verviel per 1 november 1993 de toevoeging 'Economische' voor 'Gemeenschap'.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verdrag van Nice French traité de Nice

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - voluit: Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten (2001/C 80/01).
Deel deze pagina met:      
...