BE
BE
  U zocht naar: vennootschap

  Verklaring:

  bedrijfszetel / zetel van de vennootschap: Fr.: siège de l'entreprise: vennootschapsrecht - het in de statuten van de vennootschap vermelde adres van de vennootschap waar deze kan bereikt worden.

  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba): Fr.: société privé a responsabilité limitée: vennootschapsrecht - vennootschap opgericht door één of meer personen, die slechts hun inbreng verbinden en waarin de rechten van de vennoten slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen worden overgedragen.

  coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA): Fr.: société coopérative à responsabilité limité (S.C.R.L.): vennootschapsrecht - soort vennootschap die is samengesteld uit een variërend aantal, doch tenminste drie vennoten die verschillende geldsommen inbrengen. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de schulden ten belope van maximaal hun inbreng.

  commanditaire vennootschap (CV): Fr.: société en commandite (S.C.): ondernemingsrecht - de gewone ~ is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd.

  dochtervennootschap: Fr.: société filiale: rechtspersonenrecht - een vennootschap is een dochtervennootschap van een andere vennootschap, als die andere vennootschap (de "moeder") een beslissende invloed kan uitoefenen op de aanstelling van meer dan de helft van de bestuurders of zaakvoeders of op de oriëntatie van haar beleid.

  naamloze vennootschap (NV): Fr.: la société anonyme: vennootschapsrecht - rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor hetgeen de vennootschap verricht en dragen beperkt bij in de verliezen van de vennootschap (niet boven het bedrag dat op hun aandelen wordt gestort).

  statuten van de vennootschap: Fr.: statuts : vennootschapsrecht - stuk dat deel uitmaakt van de akte van oprichting en waarin de grond- en werkingsregels van de vennootschap staan.

  stille vennootschap : Fr.: association en participation / société interne: ondernemingsrecht - samenwerking van bepaalde beroepsbeoefenaren die niet onder een bepaalde noemer naar buiten toe kenbaar wordt gemaakt; een ~ neemt niet deel aan het rechtsverkeer als vennootschap of als vennootschap in de samenstelling die intern geldt.

  vennootschap : Fr.: société: vennootschapsrecht - een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

  vennootschap onder firma (VOF): Fr.: société en nom collectif (SNC): vennootschapsrecht - diegene welke met het oog op de uitoefening van een koopmansbedrijf onder een gemeenschappelijke naam wordt aangegaan door 2 of meer personen, die hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor het passief van de vennootschap.

  vennootschapsbelasting : Fr.: impôt sur les sociétés: fiscaal recht - belasting die de fiscus heft over de winst van een vennootschap.

  vennootschapsrecht: Fr.: droit des sociétés: rechtspersonenrecht - vakgebied dat de rechtsregels bevat m.b.t. de oprichting, het bestuur, de (jaarlijkse) verplichtingen, aandelenkwesties en de ontbinding van besloten en naamloze vennootschappen. Het ~ is een subgebied van het rechtspersonenrecht en ligt vooral vervat in het Wetboek van Vennootschappen


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"