BE
BE
  U zocht naar: sic

  Verklaring:

  classicus: rechtswetenschap - (vaak gezocht, maar geen juridische term) Latijn: beoefenaar van de klassieke talen en/of het Romeinse recht.

  eigen risico: Fr.: propre risque: verzekeringsrecht - bij verzekeringen: dat deel van de schade, dat niet door de verzekeraar vergoed wordt maar voor rekening van de verzekerde blijft.

  ontwikkelingsrisico: Fr.: le risque de développement: aansprakelijkheidsrecht - verweermiddel waarmee een producent produktenaansprakelijkheid kan ontlopen, nl. als de schade het gevolg is van een gebrek waarvan dat de producent op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk kon ontdekken.

  renterisico: Fr.: risque de rente: bankrecht - één van de risico's verbonden aan de geld- en wisselmarktactiviteit van een kredietinstelling. Het ~ kan vanuit een tweevoudig gezichtspunt bekeken worden. Een eerste onderzoekt het risico op verliezen in de toekomstige stroom van netto lenteopbrengsten, ingevolge ongunstige rente-evoluties; een ander gezichtspunt onderzoekt het marktrisico, zijnde het eventuele risico van onmiddellijke wijziging van de boekwaarde van op de markt verhandelbare instrumenten, ingevolge ongunstige rente-evoluties.

  risico koper / kopersrisico: Fr.: le risque acquéreur / le risque d'acquéreur: aansprakelijkheidsrecht - de kans dat een zaak na aflevering bij de koper beschadigd geraakt of teniet gaat, blijft voor rekening van die koper. ~ geldt, zelfs als is de eigendom op die zaak nog niet overgedragen (bijv. bij eigendomsvoorbehoud). In een dergelijk geval blijft de koopprijs verschuldigd.

  risico-overgang: Fr.: transition de risque: aansprakelijkheidsrecht - overgang van de kwade en goede kansen van de ene op de andere persoon. Bijv. verlies of schade aan gekochte zaken na ~ ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting, tenzij die schade te wijten is aan de verkoper.

  risicodekking: Fr.: la couverture du risque: rechtswetenschap - het verzekeren en verzekerd houden van risico's.

  risicoleer / risicoaansprakelijkheid: Fr.: théorie des risques+B30 / responsabilité de risque: aansprakelijkheidsrecht - een persoon draagt ~ als voor de vaststelling van de aansprakelijkheid slechts diens hoedanigheid telt en het maken van een verwijt niet ter zake doet. Bijv. aansprakelijkheid van de automobilist voor ongevallen waarbij een zwakke weggebruiker is betrokken.

  sic: rechtswetenschap - Latijn: bijschrift in een citaat meestal tussen [ ] om aan te geven dat de fout letterlijk zo in het citaat staat en niet afkomstig is van diegene die citeert. Bijv. "wet van 32 [sic!] september 1912, houdende..".


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"