BE
BE
  U zocht naar: request

  Verklaring:

  gerekwestreerde / gerequestreerde / gerekestreerde: Fr.: défendeur: burgerlijk procesrecht - persoon die in een verzoekschriftprocedure als procespartij/belanghebbende is opgeroepen ter zitting te verschijnen of een verweerschrift in te dienen. Bijv. in het echtscheidingsverzoekschrift van de man is zijn vrouw de ~.

  rekest / request / petitie / verzoekschrift (vzs): Fr.: requête / pétition: burgerlijk procesrecht - schriftelijk stuk waarmee een verzoekschriftprocedure bij het gerecht wordt ingeleid.

  rekwestrant / rekestrant / requestrant / verzoeker: Fr.: pétitionnaire / demandeur: burgerlijk procesrecht - natuurlijk of rechtspersoon die een verzoekschrift bij het gerecht indient.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"