BE
BE
  U zocht naar: pand

  Verklaring:

  bezitloos pandrecht: Fr.: gage sans dépossession: pand- en hypotheekrecht - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft.

  geregistreerde onderhandse pandakte: Fr.: l'acte de maison secret enregistré: pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

  onderpand: Fr.: le gage: pand- en hypotheekrecht - de zaak of vordering die tot zekerheid strekt aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan.

  openbaar pand : Fr.: la maison publique: pand- en hypotheekrecht - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.

  pand: Fr.: le gage: pand- en hypotheekrecht - het contract waarbij de schuldenaar zijn schuldeiser een zaak ter hand stelt, tot zekerheid voor de betaling van zijn schuld;
  beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.

  pand- en hypotheekrecht: zakenrecht - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.

  pandakte: Fr.: l'acte de gage: pand- en hypotheekrecht - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.

  pandbrief : Fr.: la lettre de gage : vermogensrecht - schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend.

  pandgever : Fr.: le bailleur: pand- en hypotheekrecht - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.

  pandhouder : Fr.: le gagiste: pand- en hypotheekrecht - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.

  pandrecht: Fr.: le droit de rétention : pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.

  pandrecht op aandelen : vennootschapsrecht - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.

  pandrecht op vordering : pand- en hypotheekrecht - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen.

  stil pandrecht: Fr.: gage tacite: pand- en hypotheekrecht - pandrecht op een schuldvordering, zonder mededeling daarvan aan de debiteur van de verpande schuldvordering.

  verpanden / verpanding: Fr.: affermer / donner à ferme / donner à bail: pand- en hypotheekrecht - het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling. Bijv. bij geldlening een horloge verpanden.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"