overeenkomst (15 of meer gevonden)

Dutch aandeelhoudersovereenkomst French convention entre actionnaires

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - een verzameling van afspraken die (bepaalde groepen van) aandeelhouders maken om tot een gezamenlijk, minstens geregeld optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die noch in de wet noch in de statuten geregeld zijn, of, om allerlei redenen, konden worden.
Deel deze pagina met:      
Dutch adhesiecontract / toetredingsovereenkomst French contrat d'adhésion

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - overeenkomst met voorwaarden om van een bepaalde 'club' lid te worden of tot een verdrag toe te treden. Zodra aan het ~ is voldaan, kan de persoon, instelling of staat lid worden of toetreden.
Deel deze pagina met:      
Dutch administratieve overeenkomst French convention administrative

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - Overeenkomsten waarbij de overheid als overheid optreedt. Dit betekent dat de overheid optreedt vanuit een positie van bovengeschiktheid. Dit is onder meer het geval wanneer bijvoorbeeld een overheid met een particulier overeenkomt dat deze een openbare dienst of een openbaar werk onder bepaalde voorwaarden zal waarnemen of verrichten (W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2002, 35)
Deel deze pagina met:      
Dutch afbetalingsovereenkomst / verkoop op afbetaling French prêt à tempérament

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumentenrecht - overeenkomst waarbij een goed of een dienst wordt verkocht en waarbij de koper de betaling kan voldoen in meerdere delen. Indien een ~ wordt toegestaan aan een consument, dan is deze overeenkomst onderworpen aan specifieke voorwaarden.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsovereenkomst / arbeidscontract French contrat de travail

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - veelal schriftelijke overeenkomsten waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen bepaald loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragebeding / arbitrageovereenkomst French clause d'arbitrage / convention d'arbitrage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - beding in een overeenkomst of overeenkomst waarbij partijen zich ertoe verbinden geschillen bij de uitvoering van de overeenkomst te zullen voorleggen voor arbitrage alvorens een rechtszaak in te leiden.
Deel deze pagina met:      
Dutch beleidsovereenkomsten / convenanten French contrats d'intention et de bonne conduite

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - overeenkomsten tussen een administratieve overheid en één of meer privaatrechtelijke personen, die een bepaald beleid of een bepaalde gedragscode bevatten of voorschrijven
Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingsovereenkomst French accord de médiation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht en mediatie - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.
Deel deze pagina met:      
Dutch benoemde overeenkomst / benoemd contract French l'accord nominé

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- overeenkomst waarvan het statuut uitdrukkelijk wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Bijvoorbeeld: huur, koop, lening
Deel deze pagina met:      
Dutch bestuursovereenkomst French protocoles de gestion

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - contract tussen de overheid en een overheidsinstelling of een particuliere instantie om de overheid in de uitvoering van haar taken te ondersteunen. ~ worden vooral gesloten met de openbare instellingen van de sociale zekerheid, zoals het RIZIV of de RSZ.
Deel deze pagina met:      
Dutch borgtocht / borgtochtovereenkomst (oneig.) / fideiiussio French cautionnement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Bijv. A moet aan B een bedrag betalen voor de aankoop van een auto. C gaat ten aanzien van B de verbintenis aan deze som te betalen indien A dit niet doet.
Deel deze pagina met:      
Dutch bruikleenovereenkomst / bruikleen / commodaat French prêt à l'usage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zaak kosteloos in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat die andere, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Een ~ is enkel mogelijk voor goederen die niet tenietgaan door het normale gebruik (bijv. een auto, maar niet een brood).
Deel deze pagina met:      
Dutch collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) French convention collective de travail

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - akkoord gesloten tussen een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties of een of meer werkgevers waarbij de individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgelegd (de normatieve bepalingen) en de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld (obligatoire bepalingen). Zie: art 5 Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Deel deze pagina met:      
Dutch commerciële huurovereenkomst French bail commercial

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vastgoedrecht - Valt onder het stelsel van een commerciële huurovereenkomst, ieder gebouw of deel van een gebouw dat, hetzij op uitdrukkelijke of stilzwijgende manier vanaf het ingaan van het gebruiksrecht van de huurder, hetzij na uitdrukkelijk akkoord van de betrokken partijen in de loop van de huurovereenkomst, hoofdzakelijk door de huurder wordt gebruikt voor het uitoefenen van een activiteit op het vlak van de detailhandel of de activiteit van een ambachtsman die met het publiek in contact komt.
Deel deze pagina met:      
Dutch consumentenovereenkomst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- overeenkomsten die worden gesloten met een consument.
Deel deze pagina met:      
...