overeenkomst (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - een verzameling van afspraken die (bepaalde groepen van) aandeelhouders maken om tot een gezamenlijk, minstens geregeld optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die noch in de wet noch in de statuten geregeld zijn, of, om allerlei redenen, konden worden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - overeenkomst met voorwaarden om van een bepaalde 'club' lid te worden of tot een verdrag toe te treden. Zodra aan het ~ is voldaan, kan de persoon, instelling of staat lid worden of toetreden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - Overeenkomsten waarbij de overheid als overheid optreedt. Dit betekent dat de overheid optreedt vanuit een positie van bovengeschiktheid. Dit is onder meer het geval wanneer bijvoorbeeld een overheid met een particulier overeenkomt dat deze een openbare dienst of een openbaar werk onder bepaalde voorwaarden zal waarnemen of verrichten (W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2002, 35)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumentenrecht - overeenkomst waarbij een goed of een dienst wordt verkocht en waarbij de koper de betaling kan voldoen in meerdere delen. Indien een ~ wordt toegestaan aan een consument, dan is deze overeenkomst onderworpen aan specifieke voorwaarden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - veelal schriftelijke overeenkomsten waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen bepaald loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - beding in een overeenkomst of overeenkomst waarbij partijen zich ertoe verbinden geschillen bij de uitvoering van de overeenkomst te zullen voorleggen voor arbitrage alvorens een rechtszaak in te leiden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - overeenkomsten tussen een administratieve overheid en één of meer privaatrechtelijke personen, die een bepaald beleid of een bepaalde gedragscode bevatten of voorschrijven

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht en mediatie - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- overeenkomst waarvan het statuut uitdrukkelijk wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Bijvoorbeeld: huur, koop, lening

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - contract tussen de overheid en een overheidsinstelling of een particuliere instantie om de overheid in de uitvoering van haar taken te ondersteunen. ~ worden vooral gesloten met de openbare instellingen van de sociale zekerheid, zoals het RIZIV of de RSZ.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Bijv. A moet aan B een bedrag betalen voor de aankoop van een auto. C gaat ten aanzien van B de verbintenis aan deze som te betalen indien A dit niet doet.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere een zaak kosteloos in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat die andere, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft. Een ~ is enkel mogelijk voor goederen die niet tenietgaan door het normale gebruik (bijv. een auto, maar niet een brood).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - akkoord gesloten tussen een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties of een of meer werkgevers waarbij de individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgelegd (de normatieve bepalingen) en de rechten en de verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld (obligatoire bepalingen). Zie: art 5 Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vastgoedrecht - Valt onder het stelsel van een commerciële huurovereenkomst, ieder gebouw of deel van een gebouw dat, hetzij op uitdrukkelijke of stilzwijgende manier vanaf het ingaan van het gebruiksrecht van de huurder, hetzij na uitdrukkelijk akkoord van de betrokken partijen in de loop van de huurovereenkomst, hoofdzakelijk door de huurder wordt gebruikt voor het uitoefenen van een activiteit op het vlak van de detailhandel of de activiteit van een ambachtsman die met het publiek in contact komt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- overeenkomsten die worden gesloten met een consument.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.