BE
BE
  U zocht naar: ontslag

  Verklaring:

  collectief ontslag: Fr.: licenciement collectif: arbeidsrecht - elk ontslag om één of meer redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers treft (m.n. ten minste 10 in ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld; of ten minste 10% van het aantal werknemers in ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld ten minste 100 maar minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld; of ten minste 30 in ondernemingen waar, tijdens het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, gemiddeld ten minste 300 werknemers zijn tewerkgesteld).

  demissionair kabinet / ontslagnemend kabinet: Fr.: le cabinet démissionnaire: politiek - kabinet dat zijn ontslag aan de Koning aangeboden heeft en zolang het nieuwe er nog niet is, slechts de lopende zaken behartigt en geen belangrijke besluiten meer neemt.

  ontslag: Fr.: le licenciement: ontslagrecht - algemeen: beëndiging van een rechtsbetrekking. Vaak: beëndiging van een arbeidsovereenkomst.

  ontslag om dringende reden: Fr.: le licenciement pour un motif grave: ontslagrecht - onmiddellijke (zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn) en regelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de wil van één van de partijen ingevolge een ernstige tekortkoming in hoofde van de andere partij die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

  ontslag om dringende redenen: Fr.: le licenciement pour un motif grave: ontslagrecht - ontslag van een werknemer ingevolge een ernstige tekortkoming van die werknemer die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

  ontslag op staande voet : Fr.: le licenciement sur-le-champ: ontslagrecht - directe, zonder in acht te nemen opzegtermijn, beëindiging van de arbeidsverhouding, wegens een dringende reden die tegelijk bij dat ontslag wordt meegedeeld.

  ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR): Fr.: le licenciement de toute poursuite de droite: strafprocesrecht - beslissing van de strafrechter, waarbij hij het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar de verdachte niet strafbaar.

  ontslagvergunning : Fr.: le permis de licenciement: ontslagrecht - de schriftelijke toestemming die de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening verleend om de arbeidsverhouding met een werknemer te kunnen opzeggen. Zonder ~ is het ontslag nietig.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"