BE
BE
  U zocht naar: onderneming

  Verklaring:

  initiatiefrecht van de ondernemingsraad: Fr.: le droit d'initiative du Comité d'entreprise: ondernemingsrecht - bevoegdheid van de ondernemingsraad om ook buiten de overleg vergadering voorstellen te doen de onderneming betreffende (uitzondering vide artikel 23 lid 2 WOR).

  onderneming : Fr.: l'entreprise: ondernemingsrecht - op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt is de risico's van haar activiteiten te aanvaarden en is samengesteld uit vermogen en arbeid.

  ondernemingsnummer: Fr.: numéro d'entreprise: handelsrecht - uniek identificatienummer toegekend aan ondernemingen door de Kruispuntbank van ondernemingen van de federale overheidsdienst economie, KMO, middenstand en energie.

  ondernemingsraad (OR): Fr.: le conseil d'entreprise : ondernemingsrecht - verplicht overleg- en samenwerkingsorgaan tussen werkgever en werknemers in bedrijven met ten minste vijftig werknemers of indien dit bij CAO is bepaald. De bevoegdheden van de OR zijn: initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

  ondernemingsrecht: Fr.: le droit d'entreprise: ondernemingsrecht - vakgebied dat de rechtsregels omvat over de rechtspositie van ondernemingen. Bijv. oprichting van ondernemingen, aandelenemissies en fusies, opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken, incasso en arbeidsrecht.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"