BE
BE
  U zocht naar: levering

  Verklaring:

  definitieve oplevering: Fr.: réception définitive: bouwrecht - goedkeuring en aanvaarding door de bouwheer van de uitgevoerde werken. Hierdoor zijn de lichte zichtbare gebreken gedekt en begint de tienjarige aansprakelijkheid te lopen.

  Europees uitleveringsverdrag (EUv): Fr.: La Convention européenne d'Extradition: internationaal strafrecht - verdrag van Parijs van 13 december 1957 betreffende de procedure tot uitlevering van verdachten van strafbare feiten of veroordeelden, tot stand gekomen in het kader van de Raad van Europa.

  levering: Fr.: la livraison: verbintenissenrecht - nakoming van een verbintenis door een zaak feitelijk aan een ander over te dragen.

  levering / leveren: Fr.: la livraison / fournir: vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt.

  levering bij voorbaat: Fr.: la livraison d'avance: vermogensrecht - rechtshandeling waardoor de overdracht van een zaak tot stand komt, echter zonder dat de overdrager nog over die zaak kan beschikken. Bijv. omdat de over te dragen zaak nog moet ontstaan.

  levering brevi manu: Fr.: la livraison < i>brevi manu< /i >: vermogensrecht - Latijn: korte hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak al in handen van de verkrijger is, bijv. omdat hij het al gebruikte.

  levering longa manu: Fr.: la livraison < i>longa manu< /i >: vermogensrecht - Latijn: lange hand. Zaak in eigendom overdragen terwijl die zaak zich in handen van een derde bevindt, bijv. de auto die bij de garagehouder staat.

  levering per constitutum possessorium: Fr.: la livraison par < i>constitutum possessorium< /i >: vermogensrecht - Latijn: de bezitter gaat krachtens een bij levering gemaakt beding de zaak voortaan voor de verkrijger houden. De zaak verandert niet van plaats, de bezitter wordt houder.

  levering van beperkte rechten: Fr.: la livraison restreint des droits: vermogensrecht - overdracht van een functioneel deel van de zaak. Bijv. bij roerende zaak gebeurt dit door feitelijke overgave, bij vorderingen op naam door cessie en mededeling aan de debitor cessus.

  leveringen buiten het bestek: Fr.: les livraisons le devis: bouwrecht - werkzaamheden van de aannemer die niet in het bestek zijn opgenomen maar die hij wel moet leveren om het gebouwde deugdelijk te kunnen opleveren. Bijv. om nutsvoorzieningen te kunnen aansluiten een sleuf graven.

  leveringsakte / akte van levering: Fr.: l'acte de livraison / l'acte de livraison: vermogensrecht - notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving van die akte in de openbare registers voor registergoederen. Bijv. overdracht van een huis vergt een ~.

  oplevering: Fr.: la réception: bouwrecht - bij aanneming van werk het moment waarop de opdrachtgever het werk aanvaardt. Na ~ is het werk in beginsel voor risico van de opdrachtgever.

  uitlevering: Fr.: extradition: strafprocesrecht - overdracht van een verdachte of veroordeelde van het ene naar het andere land met het oog op vervolging of strafuitvoering.

  Uitleveringswet: Fr.: Loi sur l'extradition: strafrecht - wet van 20 maart 1874 houdende de algemene uitleveringsvoorwaarden en procedureregels m.b.t. uitlevering.

  voorlopige oplevering: Fr.: réception provisoire: vastgoedrecht - vaststelling van de voltooiing van de werken van een aannemingscontract: als een bouwwerk bijna af is, komen de architect, de aannemer en de bouwheer samen om iedere ruimte van het bouwwerk te bezoeken en alle vastgestelde fouten en gebreken in een contradictoir proces-verbaal op te tekenen, dat ze samen ondertekenen. Dit proces-verbaal vormt heel vaak het vertrekpunt van de tienjarige garantie.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"