legaliteitsbeginsel (2 gevonden)

Dutch legaliteitsbeginsel French le principe de légalité

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - algemeen beginsel dat zegt de Koning en de gemeenschaps- en gewestregeringen bij de uitvoering van resp. de wetten, decreten en ordonnanties, de hogere rechtsnormen, zoals de Grondwet, de wetten en internationale rechtsnormen, moeten respecteren en dat ze enkel kunnen optreden als ze daartoe door resp. de wetten, decreten en ordonnanties, gemachtigd zijn. Zie: art 20 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch legaliteitsbeginsel French le principe de légalité

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling;
beginsel waaruit voortvloeit dat het openbaar ministerie alle strafbare feiten moet vervolgen. In België geldt echter het beginsel van de opportuniteit van de strafvordering.
Deel deze pagina met: