BE
BE
  U zocht naar: huwelijk

  Verklaring:

  huwelijk: Fr.: mariage: personen- en familierecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee personen met o.a. gevolgen voor onderhoudsplicht, rechtshandelingen en nalatenschap.

  huwelijkscontract / huwelijksovereenkomst / huwelijkse voorwaarden: Fr.: contrat de marriage: huwelijksvermogensrecht - contract tussen aanstaande echtgenoten of gehuwden waarbij bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden geregeld, bijv. door het aannemen van een afwijkend huwelijksvermogensstelsel, een contractuele erfstelling, inbreng van bepaalde goederen, etc. Een huwelijkscontract wordt aangegaan middels notariële tussenkomst, of tijdens het huwelijk, door het volgen van een bepaalde procedure. De wijziging ervan is ook onderworpen aan bepaalde procedures.

  huwelijksvereisten: Fr.: qualités et conditions réquises pour pouvoir contracter mariage: personen- en familierecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. de aanstaande echtgenoten moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toelating van de Jeugdrechter.

  huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel: Fr.: régime matrimonial: huwelijksvermogensrecht - regeling betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Er is het wettelijk stelsel, maar echtgenoten mogen hiervan ook afwijken middels een huwelijkscontract.

  ontbinding van het huwelijk: Fr.: la dissolution du mariage: familierecht - het huwelijk kan ontbonden worden om verscheidene redenen. Mogelijke oorzaken van ~: het overlijden en echtscheiding.

  primair huwelijksstelsel / primair stelsel: Fr.: le régime matrimonial primaire: huwelijksvermogensrecht - die regels van vermogensrechtelijke aard die van toepassing zijn op alle gehuwden ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel. Van deze regels kan bij huwelijkscontract niet worden afgeweken. Bijv. het principe dat echtgenoten moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk in verhouding tot hun vermogen (art. 221 B.W.) of het verbod om te beschikken over de gezinswoning zonder de instemming van de andere echtgenoot (art. 215 B.W.),

  putatief huwelijk: Fr.: le mariage putatif: personen- en familierecht - de wet heeft de gevolgen van een nietigverklaring van een huwelijk willen temperen ten aanzien van de echtgenoten ter goeder trouw of één van hen die ter goeder trouw was en de kinderen. In dat geval zal het ~ wel gevolgen hebben, doch enkel voor het verleden.

  schijnhuwelijk: Fr.: mariage fictif / mariage blanc: personen- en familierecht - een huwelijk waarbij, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar bijvoorbeeld op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

  vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel: Fr.: liquidation-partage du régime matrimonial: huwelijksvermogensrecht - operatie waarbij het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen echtgenoten wordt vereffend (de schulden worden betaald en toegerekend) en verdeeld. Een ~ vindt plaats bij overlijden, echtscheiding of overgang naar een ander huwelijksstelsel.

  wettelijk stelsel / wettelijk huwelijksstelsel / gemeenschap van aanwinsten: Fr.: régime légal: huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel dat van toepassing is indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Het ~ is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn. De eigen vermogens van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen).


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"