BE
BE
  U zocht naar: eiser

  Verklaring:

  bevoorrechte schuldeiser / bevoorrechte schuldeisers: Fr.: créancier privilégié: insolventierecht - schuldeiser van wie de vordering een bij de wet geregelde voorrang heeft.

  bevoorrechte schuldeisers: Fr.: les créanciers privilégiés : beslagrecht - schuldeisers die bij een samenloop van schuldeisers voor de gewone schuldeisers worden uitbetaald.

  chirografaire schuldeisers: Fr.: créanciers chirografaires: beslagrecht - niet-bevoorrechte schuldeisers.

  eiser / eisende partij: Fr.: le demandeur / la partie demanderesse: burgerlijk procesrecht - partij in een geding die de inleidende vordering instelt.

  pluraliteit van schuldeisers: Fr.: le pluralité des créanciers: verbintenissenrecht - meerdere personen waaraan een prestatie verschuldigd is.

  preferente crediteuren / preferente schuldeisers: Fr.: les créanciers privilégiés: aansprakelijkheidsrecht - schuldeisers waarvan hun vordering een bij de wet geregelde voorrang heeft.

  schuldeiser : Fr.: créancier: incasso - persoon die van een ander te vorderen heeft.

  schuldeisers / crediteuren: Fr.: créanciers : aansprakelijkheidsrecht - personen die een vordering heeft op een schuldenaar (debiteur).

  schuldeisers met zekerheden / crediteuren met zekerheden: Fr.: créanciers ayant des garanties : pand- en hypotheekrecht - schuldeisers die voor hun vordering een zekerheid hebben bedongen, zoals een hypotheek of een pandrecht.

  vergadering van schuldeisers: Fr.: masse créancière: faillissementsrecht - bijeenkomst van alle schuldeisers in een bepaald faillissement; de ~wordt door de rechter-commissaris bijeengeroepen en voorgezeten


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"