BE
BE
  U zocht naar: directe

  Verklaring:

  directe / rechtstreekse werking: Fr.: effet direct: internationaal publiekrecht - een internationale rechtsregel heeft ~ indien dit uitdrukkelijk is bepaald of indien hij voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is om rechtstreeks rechten en plichten voor de burger te creëren, zonder dat omzetting in nationale wetgeving vereist is. Verticale ~ betekent dat burgers de regel tegen hun overheid kunnen inroepen. Horizontale ~ betekent dat de internationale regel toegepast kan worden in de onderlinge verhoudingen tussen burgers. Bijv. Europese verordeningen kunnen rechtstreeks door de burgers worden ingeroepen en hebben daarom ~.

  directe werking / rechtstreekse werking: Fr.: effet direct: staatsrecht - onmiddellijke werking van een grondwets- of verdragsbepaling. De ~ van een bepaling uit de Grondwet of uit een verdrag houdt in dat de rechten en plichten uit die bepaling onmiddellijk toepasselijk zijn op de rechtzoekenden en onmiddellijk door die rechtzoekenden ingeroepen kunnen worden, zonder dat de wetgevende of uitvoerende macht van het land daarvoor nog moet ingrijpen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"