BE
BE
  U zocht naar: bevoegdheid

  Verklaring:

  afwending van bevoegdheid / machtsafwending: Fr.: détournement de pouvoir: bestuursrecht - het gebruik van een bestuurlijke overheid van haar bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze werd toegekend. Bijv. als een gemeentelijke overheid een concessie toekent, niet omdat dit in het belang van de gemeente is, maar om een privaat belang te dienen, dan is er sprake van ~. Bestuurlijke beslissingen kunnen wegens ~ vernietigd worden door de Raad van State. Zie: art 14 Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.

  beschikkingsbevoegdheid: Fr.: compétence: vermogensrecht - het recht om over een zaak te mogen beschikken. Men moet over een zaak beschikken om het te kunnen vervreemden bezwaren.

  bevoegdheid: Fr.: compétence: vermogensrecht - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als ze voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend.

  bevoegdheidsbeding: Fr.: clause de compétence: gerechtelijk recht - beding in een overeenkomst waarbij partijen bepalen dat geschillen over de overeenkomst voorgelegd worden aan een bepaalde rechtbank, bijv. de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de verkoper gevestigd is,

  bevoegdheidsdelegatie / delegeren van bevoegdheid: Fr.: la délégation de compétence / déléguer de compétence: staatsrecht - het overdragen van een bevoegdheid door een hoger overheidsorgaan aan een lager overheidsorgaan.

  discretionaire bevoegdheid: Fr.: la compétence discrétionnaire: staatsrecht - bevoegdheid die binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht kan worden uitgeoefend.

  gebonden bevoegdheid: Fr.: la compétence liée: staatsrecht - bevoegdheid van een persoon of instelling waarbij zo goed als geen beoordelingsvrijheid overblijft.

  materiële bevoegdheid / volstrekte bevoegdheid / attributieve bevoegdheid: Fr.: compétence matérielle: burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan bij welke rechtbank een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Dit gebeurt op basis van het onderwerp (bijv. voor woninghuurgeschillen is de vrederechter bevoegd), de waarde (onder de 1860 euro is in beginsel ook de vrederechter bevoegd) of in bepaalde gevallen de spoedeisendheid (dan is de voorzitter van de rechtbank bevoegd).

  ontzegging rijbevoegdheid: Fr.: retrait du permis de conduire : strafrecht - straf dat een persoon gedurende een door de rechter vastgestelde termijn geen motorvoertuigen mag besturen. Bijv. omdat die persoon gereden heeft onder invloed van alcohol of een andere ernstige verkeersfout heeft gemaakt.

  specificatiebevoegdheid verkoper: Fr.: compétence de spécification vendeur: rechtswetenschap - bevoegdheid van de verkoper om met inachtneming van de bekende behoeften van de koper maat en vorm van een zaak zelf te bepalen, als de koper die niet zelf aangeeft.

  tekenbevoegdheid: Fr.: compétence de signer: rechtswetenschap - bevoegd zijn om te ondertekenen; (bij uitbreiding) voldoende gevolmachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten.

  territoriale bevoegdheid: Fr.: la compétence territoriale: burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt de rechter in wiens ambtsgebied de verweerder woont.

  vertegenwoordigingsbevoegdheid: Fr.: compétence de représentation: handelsrecht - bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen.

  weigeringsbevoegdheid: Fr.: la compétence de refus: merkenrecht - bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau om een gedeponeerd merk te weigeren. Bijv. als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, tot misleiding kan leiden of in strijd is met de goede zeden of openbare orde.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"