BE
BE
  U zocht naar: autonomie

  Verklaring:

  autonomie / autonoom: Fr.: l'autonomie / autonome: staatsrecht - zelfstandig, op zich staand, zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen. De gemeenschappen en gewesten hebben zo een bepaalde vorm van autonomie: ze kunnen bijvoorbeeld regelgevende teksten uitvaardigen over de beleidsdomeinen waarvoor ze bevoegd zijn. Binnen de rechtsgebieden heeft het strafrecht een relatieve ~ ten opzichte van de andere rechtsgebieden.

  autonomie van het strafrecht: Fr.: autonomie du droit pénal: strafrecht - principe dat het strafrecht relatief onafhankelijk is ten opzichte van de andere rechtstakken, m.n. voor de interpretatie van strafwetten en de beoordeling van feiten

  autonomieleer: Fr.: doctrine de l'autonomie de la volonté: internationaal privaatrecht - In contractuele aangelegenheden hebben de partijen, wanneer hun overeenkomst en verhouding banden heeft met meerdere landen, in principe de keuzevrijheid aan welk nationaal recht hun rechtsverhouding zal onderworpen zijn. Dit heet ~. Zie: Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht van toepassing op verbintenissen en Wet 16 juli 2004 houdende het wetboek van internationaal privaatrecht.

  constitutieve autonomie: Fr.: autonomie constitutive: staatsrecht - de bevoegdheid voor de gemeenschappen en de gewesten om de inrichting en de werking van hun eigen instellingen te organiseren.

  partijautonomie: Fr.: l'autonomie de parti: burgerlijk recht - partijen zijn vrij om hun onderlinge rechtsbetrekkingen zelf te bepalen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"