arbitrage (5 gevonden)

Dutch arbitrage French arbitrage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - scheidsrechterlijk geding. Partijen kunnen overeenkomen hun geschillen niet voor te leggen aan de officiële rechter, maar een voor hen bindende uitspraak te laten doen door een scheidsrechterlijk orgaan. Beslechting van een geschil door een niet-overheidsrechter/arbiter. Elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragebeding / arbitrageovereenkomst French clause d'arbitrage / convention d'arbitrage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - beding in een overeenkomst of overeenkomst waarbij partijen zich ertoe verbinden geschillen bij de uitvoering van de overeenkomst te zullen voorleggen voor arbitrage alvorens een rechtszaak in te leiden.
Deel deze pagina met:      
Dutch Arbitragehof French Cour d'arbitrage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - grondwettelijk rechtscollege dat de verenigbaarheid van wetten, decreten en ordonnanties met de grondrechten opgenomen in de grondwet en de bevoegdheidsverdelende regels (tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten) nagaat. Het Arbitragehof doet uitspraak na een prejudiciële vraag of een beroep tot vernietiging van een bepaalde wet; Rechtscollege dat de conformiteit van wetten, decreten en ordonnanties met de rechten opgenomen in titel II ('De Belgen en hun rechten') van de Grondwet, de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet en de regels opgenomen in of krachtens de grondwet die de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, gemeenschappen en gewesten regelen. Het Arbitragehof kan uitspraak doen na een vordering tot vernietiging van een wet, decreet of ordonnantie ofwel na een prejudiciële vraag van een ander rechtscollege. Zie: Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbitragerecht French droit d'arbitrage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - rechtsgebied dat de regels over arbitrage bevat
Deel deze pagina met:      
Dutch institutionele arbitrage French l'arbitrage institutionnel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - geschillen beslechting door een door partijen aangewezen scheidsgerecht.
Deel deze pagina met: