akte (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bewijsrecht - ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familierecht / familiaal vermogensrecht - akte opgesteld door de Vrederechter. Deze akte wordt opgesteld op verzoek van personen die in de onmogelijkheid zijn om bepaalde officiële documenten met betrekking tot hun identiteit (meestal de geboorteakte) te verkrijgen en die deze documenten nodig hebben om te huwen of de Belgische nationaliteit te verkrijgen;
akte opgesteld door een notaris of vrederechter waarbij het overlijden van een persoon en diens erfopvolging worden bevestigd door getuigen. Zie: art 5 Wet van 28 juni 1984 van de Belgische nationaliteit.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - een berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Ingeval van uitdrukkelijke berusting gebeurt deze bij een geschrift, deze akte wordt ook wel eens ~ genoemd, maar dit is geen frequent gebruikte term.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - processtuk in de procedure voor het Hof van Assisen. De ~ wordt opgesteld door de procureur-generaal en bevat een omschrijving van het misdrijf, alle omstandigheden relevant voor de strafbepaling en een aanduiding van de beschuldigde.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - geschrift (notarieel of onderhands) dat dient tot bewijs van het feit dat een vordering wordt overgedragen door de decedent aan de cessionaris. De schuldenaar is dan de debitor cessus.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - de akten die op de gemeentelijke dienst van de burgerlijke stand opgemaakt worden en die de staat van een persoon aangeven en optekenen, zoals de geboorteakten, overlijdensakten, akten van huwelijk. De akten van de burgerlijke stand vermelden het jaar, de dag en het uur waarop zij zijn opgemaakt, de voornamen, de naam, de leeftijd, (...) en de woonplaats van allen die erin worden genoemd

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - akte van de burgerlijke stand, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een aangifte van geboorte. Een ~ bevat de gegevens van het kind (dag, uur en plaats van geboorte, geslacht, naam en voornamen), de ouders (of de moeder alleen indien de afstamming langs vaderszijde niet vaststaat) en van de aangever.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

notarieel recht - akten die in wettelijke vorm zijn verleden voor daartoe bevoegde openbare ambtenaren voornamelijk notarissen en magistraten.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vastgoedrecht - Notariële akte die de wil vaststelt van een eigenaar om zijn goed juridisch op te delen in verschillende privatieve en gemeenschappelijke en met als doel ze onder het stelsel van mede-eigendom te plaatsen. De ~ en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw of het goed. De ~ moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - het loutere eigendomsrecht van een goed, terwijl het genot van dat goed aan een ander toekomt doordat het goed belast is met een vruchtgebruik. Een blote eigenaar is eigenaar van een zaak waarop vruchtgebruik rust; hij wordt bijvoorbeeld slechts ten volle eigenaar als het vruchtgebruik dat op zijn eigendom rust, eindigt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - overeenkomst van 17 februari 1986 tussen de EG-lidstaten teneinde de Europese Unie concreet in het vat te gieten. Op grond van de ~ zijn het EG-verdrag, EGKS, EEG-verdrag en Euratom gewijzigd.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - tussen hypotheekgever en -houder opgemaakte notariële akte waarbij de -gever aan de -houder hypotheek op een registergoed verleend. Na inschrijving van die akte in de openbare registers is de hypotheek gevestigd.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Deze kosten zijn onderhandelbaar.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van bijv. een recht op gebruik van een woning (timesharing) wordt geregeld.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0059 seconds.