akte (15 of meer gevonden)

Dutch akte French l'acte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bewijsrecht - ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen.
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van bekendheid French acte de notoriété

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familierecht / familiaal vermogensrecht - akte opgesteld door de Vrederechter. Deze akte wordt opgesteld op verzoek van personen die in de onmogelijkheid zijn om bepaalde officiële documenten met betrekking tot hun identiteit (meestal de geboorteakte) te verkrijgen en die deze documenten nodig hebben om te huwen of de Belgische nationaliteit te verkrijgen;
akte opgesteld door een notaris of vrederechter waarbij het overlijden van een persoon en diens erfopvolging worden bevestigd door getuigen. Zie: art 5 Wet van 28 juni 1984 van de Belgische nationaliteit.
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van berusting French acte de acquiescence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - een berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Ingeval van uitdrukkelijke berusting gebeurt deze bij een geschrift, deze akte wordt ook wel eens ~ genoemd, maar dit is geen frequent gebruikte term.
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van beschuldiging French acte d'accusation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - processtuk in de procedure voor het Hof van Assisen. De ~ wordt opgesteld door de procureur-generaal en bevat een omschrijving van het misdrijf, alle omstandigheden relevant voor de strafbepaling en een aanduiding van de beschuldigde.
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van cessie / cessieakte French acte de cession de créance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - geschrift (notarieel of onderhands) dat dient tot bewijs van het feit dat een vordering wordt overgedragen door de decedent aan de cessionaris. De schuldenaar is dan de debitor cessus.
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van de burgerlijke stand French acte d'état civil

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - de akten die op de gemeentelijke dienst van de burgerlijke stand opgemaakt worden en die de staat van een persoon aangeven en optekenen, zoals de geboorteakten, overlijdensakten, akten van huwelijk. De akten van de burgerlijke stand vermelden het jaar, de dag en het uur waarop zij zijn opgemaakt, de voornamen, de naam, de leeftijd, (...) en de woonplaats van allen die erin worden genoemd
Deel deze pagina met:      
Dutch akte van geboorte / geboorteakte French acte de naissance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - akte van de burgerlijke stand, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een aangifte van geboorte. Een ~ bevat de gegevens van het kind (dag, uur en plaats van geboorte, geslacht, naam en voornamen), de ouders (of de moeder alleen indien de afstamming langs vaderszijde niet vaststaat) en van de aangever.
Deel deze pagina met:      
Dutch authentieke akte French acte authentique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

notarieel recht - akten die in wettelijke vorm zijn verleden voor daartoe bevoegde openbare ambtenaren voornamelijk notarissen en magistraten.
Deel deze pagina met:      
Dutch basisakte French acte de base

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vastgoedrecht - Notariƫle akte die de wil vaststelt van een eigenaar om zijn goed juridisch op te delen in verschillende privatieve en gemeenschappelijke en met als doel ze onder het stelsel van mede-eigendom te plaatsen. De ~ en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw of het goed. De ~ moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan.
Deel deze pagina met:      
Dutch blote eigendom / (oneig.) naakte eigendom French nue-propriété

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - het loutere eigendomsrecht van een goed, terwijl het genot van dat goed aan een ander toekomt doordat het goed belast is met een vruchtgebruik. Een blote eigenaar is eigenaar van een zaak waarop vruchtgebruik rust; hij wordt bijvoorbeeld slechts ten volle eigenaar als het vruchtgebruik dat op zijn eigendom rust, eindigt.
Deel deze pagina met:      
Dutch Europese Akte (EAK) French L'acte unique européen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - overeenkomst van 17 februari 1986 tussen de EG-lidstaten teneinde de Europese Unie concreet in het vat te gieten. Op grond van de ~ zijn het EG-verdrag, EGKS, EEG-verdrag en Euratom gewijzigd.
Deel deze pagina met:      
Dutch geregistreerde onderhandse pandakte French l'acte de maison secret enregistré

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).
Deel deze pagina met:      
Dutch hypotheekakte French le contrat hypothécaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - tussen hypotheekgever en -houder opgemaakte notariële akte waarbij de -gever aan de -houder hypotheek op een registergoed verleend. Na inschrijving van die akte in de openbare registers is de hypotheek gevestigd.
Deel deze pagina met:      
Dutch hypotheekaktekosten French les frais de contrat hypothécaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Deze kosten zijn onderhandelbaar.
Deel deze pagina met:      
Dutch koopakte French l'acte de vente

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van bijv. een recht op gebruik van een woning (timesharing) wordt geregeld.
Deel deze pagina met:      
...