BE
BE
  U zocht naar: akte

  Verklaring:

  akte : Fr.: l'acte: bewijsrecht - ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen.

  akte van bekendheid: Fr.: acte de notoriété: familierecht / familiaal vermogensrecht - akte opgesteld door de Vrederechter. Deze akte wordt opgesteld op verzoek van personen die in de onmogelijkheid zijn om bepaalde officiële documenten met betrekking tot hun identiteit (meestal de geboorteakte) te verkrijgen en die deze documenten nodig hebben om te huwen of de Belgische nationaliteit te verkrijgen;
  akte opgesteld door een notaris of vrederechter waarbij het overlijden van een persoon en diens erfopvolging worden bevestigd door getuigen. Zie: art 5 Wet van 28 juni 1984 van de Belgische nationaliteit.

  akte van berusting: Fr.: acte de acquiescence: burgerlijk procesrecht - een berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. Ingeval van uitdrukkelijke berusting gebeurt deze bij een geschrift, deze akte wordt ook wel eens ~ genoemd, maar dit is geen frequent gebruikte term.

  akte van beschuldiging: Fr.: acte d'accusation: strafrecht - processtuk in de procedure voor het Hof van Assisen. De ~ wordt opgesteld door de procureur-generaal en bevat een omschrijving van het misdrijf, alle omstandigheden relevant voor de strafbepaling en een aanduiding van de beschuldigde.

  akte van cessie / cessieakte: Fr.: acte de cession de créance: vermogensrecht - geschrift (notarieel of onderhands) dat dient tot bewijs van het feit dat een vordering wordt overgedragen door de decedent aan de cessionaris. De schuldenaar is dan de debitor cessus.

  akte van de burgerlijke stand: Fr.: acte d'état civil: gerechtelijk recht - de akten die op de gemeentelijke dienst van de burgerlijke stand opgemaakt worden en die de staat van een persoon aangeven en optekenen, zoals de geboorteakten, overlijdensakten, akten van huwelijk. De akten van de burgerlijke stand vermelden het jaar, de dag en het uur waarop zij zijn opgemaakt, de voornamen, de naam, de leeftijd, (...) en de woonplaats van allen die erin worden genoemd

  akte van geboorte / geboorteakte: Fr.: acte de naissance: personen- en familierecht - akte van de burgerlijke stand, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een aangifte van geboorte. Een ~ bevat de gegevens van het kind (dag, uur en plaats van geboorte, geslacht, naam en voornamen), de ouders (of de moeder alleen indien de afstamming langs vaderszijde niet vaststaat) en van de aangever.

  authentieke akte: Fr.: acte authentique: notarieel recht - akten die in wettelijke vorm zijn verleden voor daartoe bevoegde openbare ambtenaren voornamelijk notarissen en magistraten.

  basisakte: Fr.: acte de base: vastgoedrecht - Notariële akte die de wil vaststelt van een eigenaar om zijn goed juridisch op te delen in verschillende privatieve en gemeenschappelijke en met als doel ze onder het stelsel van mede-eigendom te plaatsen. De ~ en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw of het goed. De ~ moet de beschrijving bevatten van het onroerend geheel, van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan.

  blote eigendom / (oneig.) naakte eigendom: Fr.: nue-propriété: zakenrecht - het loutere eigendomsrecht van een goed, terwijl het genot van dat goed aan een ander toekomt doordat het goed belast is met een vruchtgebruik. Een blote eigenaar is eigenaar van een zaak waarop vruchtgebruik rust; hij wordt bijvoorbeeld slechts ten volle eigenaar als het vruchtgebruik dat op zijn eigendom rust, eindigt.

  Europese Akte (EAK): Fr.: L'acte unique européen: Europees recht - overeenkomst van 17 februari 1986 tussen de EG-lidstaten teneinde de Europese Unie concreet in het vat te gieten. Op grond van de ~ zijn het EG-verdrag, EGKS, EEG-verdrag en Euratom gewijzigd.

  geregistreerde onderhandse pandakte: Fr.: l'acte de maison secret enregistré: pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

  hypotheekakte : Fr.: le contrat hypothécaire: pand- en hypotheekrecht - tussen hypotheekgever en -houder opgemaakte notariële akte waarbij de -gever aan de -houder hypotheek op een registergoed verleend. Na inschrijving van die akte in de openbare registers is de hypotheek gevestigd.

  hypotheekaktekosten: Fr.: les frais de contrat hypothécaire: pand- en hypotheekrecht - kosten die de notaris berekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het hypotheekregister. Deze kosten zijn onderhandelbaar.

  koopakte: Fr.: l'acte de vente: contractenrecht - schriftelijke overeenkomst waarin de koop van bijv. een recht op gebruik van een woning (timesharing) wordt geregeld.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"