BE
BE
  U zocht naar: afwezigheid

  Verklaring:

  afwezigheid: Fr.: l'absence: personen- en familierecht - situatie waarbij het onzeker is of een persoon nog in leven is dan wel overleden is. Hiervoor is een regeling uitgewerkt waarbij voorzien wordt in de bescherming van het vermogen van de afwezige en de vermoedelijke erfgenamen bepaalde rechten krijgen toegekend.

  verklaring van afwezigheid: Fr.: déclaration d'absence: personen- en familierecht - een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een persoon die niet meer op zijn woon- of verblijfplaats kan worden aangetroffen en sinds 4 jaar niets meer van zich heeft laten horen, 'afwezig verklaard' wordt. Hierdoor kunnen de vermoedelijke erfgenamen van de afwezige bepaalde voorlopige rechten laten gelden op diens goederen.

  vermoeden van afwezigheid: Fr.: présomption d'absence: personen- en familierecht - situatie waarbij een persoon niet kan teruggevonden worden, doch zonder dat men zeker is over het leven of de dood van die persoon. Het ~ is de eerste procedurestap waarbij voorzien wordt in het beheer van de goederen van de afwezige.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"