BE
BE
  U zocht naar: activa

  Verklaring:

  activa: Fr.: actif: ondernemingsrecht - Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans.

  vaste activa: Fr.: actifs fixes: ondernemingsrecht - alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maatschappelijke doel niet langer realiseren. Hieronder vinden we meer bepaald: oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële activa en behoudens een tegenovergestelde vermelding de vorderingen op meer dan één jaar die geen handelsvorderingen zijn.

  vlottende activa: Fr.: actifs liquides: rechtspersonenrecht - alle activa die bestemd zijn om tijdens het cyclische exploitatieproces te worden verbruikt (aankoop - productie - verkoop - inning).


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"