BE
BE
  U zocht naar: aandeelhouder

  Verklaring:

  aandeelhouder / (mv.) aandeelhouders: Fr.: actionnaire / actionnaires: vennootschapsrecht - medeëigenaar van een onderneming; persoon die aandelen van een bedrijf bezit. De ~ zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en hoeven niet boven hun aandelenwaarde in de verliezen van de onderneming te delen.

  aandeelhoudersovereenkomst: Fr.: convention entre actionnaires: vennootschapsrecht - een verzameling van afspraken die (bepaalde groepen van) aandeelhouders maken om tot een gezamenlijk, minstens geregeld optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die noch in de wet noch in de statuten geregeld zijn, of, om allerlei redenen, konden worden.

  aandeelhoudersregister / aandelenregister: Fr.: registre des actions: vennootschapsrecht - register gehouden in de zetel van de vennootschap, waarin alle aandelen op naam worden ingeschreven en waarin voor elke houder van aandelen op naam melding wordt gemaakt van diens identiteit, het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overgangen en overdrachten van aandelen en in voorkomend geval de omzetting in aandelen aan toonder.

  aandeelhoudersvergadering: Fr.: l'assemblée des actionnaires: vennootschapsrecht - bijeenkomst van aandeelhouders in een vennootschap waaraan het bestuur alle verlangde inlichtingen moet verschaffen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"